I Łomżyńskie Targi Ekonomii Społecznej.

„Wspólnie budujemy przyszłość ekonomii społecznej„ – to hasło dzisiejszych Targów Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Galerii Veneda z inicjatywy Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Z definicji KLASTER to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów połączonych intensywnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.

Łomżyński Klaster Ekonomi Społecznej powstał 22 listopada 2013 roku i jest pierwszą taką formą działania organizacji w województwie podlaskim działającą na terenie Subregionu Łomżyńskiego (powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, grajewskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, a także miasta Łomża).
Na chwile obecną inicjatywa zrzesza 14 podmiotów ekonomi społecznej reprezentujących różne branże, działających głównie w sferze usługowej. Część z nich zaprezentowało się szerzej mieszkańcom naszego miasta uczestnicząc w dzisiejszych Targach. Były to:

1. Spółdzielnia Socjalna ALEXIS
2. Spółdzielnia Socjalna ARLEKIN
3. Spółdzielnia Socjalna POEZJA SMAKU
4. Spółdzielnia Socjalna NETLAJT
5. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie HORYZONTY (występ tancerzy Projektu Artystycznego MEANDRY)
6. Spółdzielnia Socjalna KoFiSport
7. Inkubator Ludzi Biznesu

Koncepcja klastra jest coraz częściej postrzegana jako efektywna forma organizacji działalności gospodarczej. Klastry, stanowiące elastyczną formę współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi podmiotami narodowych i regionalnych systemów innowacji.

Jak wynika z danych Ministerstwa Gospodarki tworzenie i rozwój klastrów w regionie wiąże się z szeregiem zjawisk, które pozytywnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego regionu. Z perspektywy mikroekonomicznej, do głównych korzyści z funkcjonowania w ramach klastra zaliczyć należy:

– wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztu dostępu do wspólnych zasobów,
– korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy, wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra,
– możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych lub realizacji zakupów,
– możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra.

Celem głównym Łomżyńskiego Klastra Ekonomi Społecznej jest wzmocnienie potencjału oraz wspieranie rozwoju podmiotów Ekonomi Społecznej działających na terenie subregionu łomżyńskiego. Cele Szczegółowe to:

– kreowanie pozytywnego wizerunku sektora Ekonomii Społecznej
– promowanie przedsiębiorczości w ramach Ekonomii Społecznej
– poprawa sytuacji ekonomicznej podmiotów Ekonomii Społecznej
– tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności na rynku
– ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności
– rozwijanie i zacieśnianie współpracy między podmiotami
– wdrażanie badań na rzecz rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.