Orginał 2

Koncepcja klastra

Koncepcja klastra staje się coraz bardziej popularna jako efektywna forma organizacji działalności gospodarczej. Klastry, stanowiące elastyczną formę współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi podmiotami narodowych i regionalnych systemów innowacji.

Tworzenie i rozwój klastrów w regionie wiąże się z szeregiem zjawisk, które pozytywnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całego regionu. Z perspektywy mikroekonomicznej, do głównych korzyści z funkcjonowania w ramach klastra zaliczyć należy:

 • wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztu dostępu do wspólnych zasobów,
 • korzyści zewnętrzne w zakresie dyfuzji technologii i przepływów wiedzy, wynikające z bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami klastra,
 • możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych lub realizacji zakupów,
 • możliwość korzystania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatorów klastra.

Z perspektywy gospodarki kraju i regionu powstawanie i rozwój klastrów wpływa na:

 • tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie,
 • wzrost stopnia specjalizacji oraz rozwój rozbudowanych sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców i kooperantów,
 • rozwój infrastruktury naukowej w regionie oraz stymulowanie przepływu wiedzy, procesów uczenia się oraz absorpcji i generowania nowych innowacji,
 • powstawanie w regionie nowych podmiotów gospodarczych oraz włączanie w struktury klastrowe MŚP, co prowadzi do ich wyższej specjalizacji i efektywności funkcjonowania dzięki pośredniej realizacji korzyści skali,
 • tworzenie atrakcyjnego rynku pracy, przyciągającego wykwalifikowanych pracowników,
 • zwiększanie atrakcyjności lokalizacyjnej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Co to jest klaster?

KLASTER to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów połączonych intensywnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.

wykladowca01_SZ_06_2010

Klaster charakteryzuje się następującymi cechami:

 • zaangażowanie podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację,
 • wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami,
 • koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży,
 • koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra,
 • sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie klastra,
 • wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl

★ Czytaj więcej o Łomżyńskiem Klastrze Ekonomii Społecznej ★

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.